Regulamin serwisu


Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PracujwUnii.eu z dnia 17 kwietnia 2013 r.


I. Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę poprzez sieć internetową za pośrednictwem Serwisu internetowego rozpowszechnionego pod adresem internetowym http://pracujwunii.eu/, zwany dalej „Serwisem”.

2. Usługodawcą w rozumieniu niniejszego regulaminu jest KomFort Polska Sp. z o.o. o kapitale zakładowym PLN 50.000, z siedzibą w Warszawie ul. Czerniakowska 71, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, Wydziale XIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 255059, nr NIP 521-33-84-754, zwaną w dalszej części Regulaminu „KomFort Polska”.

3. Użyte w niniejszym regulaminie definicje oznaczają odpowiednio:
 
a) Formularz kontaktowy– rodzaj ankiety gromadzącej dane osobowe oraz inne dany gromadzone w Serwisie na potrzeby wykonywania usług świadczonych przez Usługodawcę. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o Formularzu kontaktowym należy przez to rozumieć bądź formularz kontaktowy „Pracownika firmy” bądź formularz kontaktowy “Właściciel firmy”. Obydwa Formularze kontaktowe dostępne są pod adresem:http://pracujwunii.eu/index.php?s=podejmij
b) Newsletter – usługa pozwalająca Użytkownikowi na subskrybowanie i otrzymywanie bezpłatnych maili, informacji handlowych oraz innych informacji określonych przez Użytkownika,
c) Serwis – Serwis internetowy rozpowszechniony pod adresem http://pracujwunii.eu/
d) Użytkownik – osoba fizyczna krajowa lub zagraniczna, która wypełniła Formularz kontaktowy w Serwisie i jest usługobiorcą Usług,
e) Usługi – świadczone na rzecz Użytkownika przez Usługodawcę lub osoby trzecie, odpłatnie lub nieodpłatnie, usługi związane z funkcjonowaniem Serwisu oraz usługi korespondujące do działalności gospodarczej prowadzonej przez Usługodawcę, a przede wszystkim związane z pośrednictwem w nawiązywaniu kontaktów z zagranicznymi firmami budowlanymi oraz innymi czynnościami.

II. Warunki ogólne korzystania z usług

1. Korzystanie z Usług świadczonych przez Usługodawcę jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po wypełnieniu Formularza kontaktowego w Serwisie.

2. Usługodawca może wprowadzić odpłatność za niektóre Usługi. O konieczności poniesienia opłaty Użytkownik zostanie za każdym razem poinformowany przed jej pobraniem.

3. Usługodawca świadczy usługi na rzecz Użytkowników samodzielnie. Usługodawca może powierzyć świadczenie niektórych usług osobom trzecim bądź świadczyć usługi poprzez osoby trzecie, które mogą działać w imieniu lub na rzecz Usługodawcy. W takim przypadku Usługodawca każdorazowo
poinformuje Użytkownika o osobie, adresie oraz innych danych osoby trzeciej.

4. Prawidłowe korzystanie z pełni usług świadczonych w Serwisie jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do internetu komputera klasy PC, Mac lub podobnego, wyposażonego w system operacyjny (np. Linux, Mac OS, Windows lub podobny) oraz przeglądarkę internetową (np. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, Opera, Safari lub podobną).

III. Wypełnienie Formularza kontaktowego w Serwisie, ochrona danych osobowych

1. Przed rozpoczęciem korzystania z Usług świadczonych w Serwisie każdy Użytkownik powinien wypełnić jeden z Formularzy kontaktowych dostępnych w Internecie na stronie http://pracujwunii.eu/index.php?s=podejmij
Przez wypełnienie Formularza kontaktowego dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem na czas nieokreślony.

2. Użytkownik powinien podać prawdziwe i prawidłowe dane przy wypełnianiu Formularza kontaktowego. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki powstałe wskutek podania przez Użytkownika nieprawdziwych bądź nieprawidłowych danych.

3. Użytkownik może aktualizować dane zgromadzone w Serwisie w miarę potrzeby. Dane aktualizuje się poprzez wysłanie wiadomości e-mail do administratora strony na adres: kontakt@pracujwunii.eu

4. Usługodawca zapewnia Użytkownikom ochronę danych osobowych zgromadzonych w Serwisie, a podawanych przy wypełnianiu Formularza kontaktowego w sposób zgodny z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.) oraz niniejszym Regulaminem. Administratorem zbioru danych jest Usługodawca.

5. Podczas wypełniania Formularza kontaktowego w Serwisie Użytkownik podaje w szczególności następujące dane osobowe: imię i nazwisko (bądź to pracownika bądź właściciela firmy; w zależności od wybranego rodzaju Formularza kontaktowego), adres poczty elektronicznej, nr telefonu kontaktowego.
 
6. Korzystanie z poszczególnych Usług, w szczególności w zakresie pośrednictwa w nawiązywaniu kontaktów z zagranicznymi firmami budowlanymi, może wymagać podania przez Użytkownika danych innego rodzaju.

7. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest całkowicie dobrowolne, przy czym podanie danych a. imię i nazwisko (pracownika lub właściciela firmy),
b. adres poczty elektronicznej,
c. nazwa firmy,
d. miasto,
e. ulica.
jest wymagane do prawidłowego wypełnienia Formularza kontaktowego i świadczenia usług w Serwisie.

8. Poprzez wypełnienie Formularza kontaktowego oraz korzystanie z usług świadczonych poprzez Serwis Użytkownik wyraża zgodę na:
a) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie, przekazywanie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w zakresie niezbędnym do świadczenia usług poprzez Serwis,
b) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę w celach marketingowych i statystycznych,
c) przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie danych osobowych Użytkownika w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych poprzez Serwis.

9. Dodatkowe informacje o zasadach przekazywania przez Usługobiorcę danych osobowych określa „Polityka Prywatności”.

10. Użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, gromadzenie i przetwarzanie przez Usługodawcę następujących danych technicznych i technologicznych:
a) adres IP,
b) wywołany adres internetowy (url),
c) adres internetowy, z którego Użytkownik przeszedł na stronę internetową Usługodawcy,
d) rodzaj przeglądarki, z jakiej Użytkownik korzysta.
e) innych informacji technicznych transmitowanych protokołem http.
Dodatkowe informacje o przechowywaniu informacji dla potrzeb funkcjonalności zawarte są w “polityce Prywatności” (Pliki Cookies).
 
11. Świadczenie niektórych usług w Serwisie przez osoby trzecie może wymagać udostępniania danych osobowych Użytkownika osobom trzecim. O konieczności wyrażenia zgody na udostępnienie lub przekazania osobowych Użytkownik będzie każdorazowo poinformowany przed ich podaniem.

10. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy na podany adres poczty elektronicznej informacji o charakterze technicznym oraz innych danych związanych z funkcjonowaniem Serwisu.


IV. Odpowiedzialność stron

1. Korzystając z usług świadczonych przez Usługodawcę każdy Użytkownik zobowiązuje się do:
a) przestrzegania porządku prawnego, w szczególności przepisów o ochronie danych osobowych i dobrach osobistych innych osób,
b) przestrzegania zasad niniejszego Regulaminu,
c) korzystania z Usług w sposób zgodny z ich przeznaczeniem,
d) poszanowania powszechnie obowiązującego przepisów prawa, zasad etykiety oraz dóbr osobistych innych Użytkowników,
e) nie stosowania technik i urządzeń zakłócających pracę infrastruktury informatycznej.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Użytkowników. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych bądź praw autorskich osób trzecich przez Użytkowników bądź osoby trzecie.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo przerwy w dostępności Serwisu, zwłaszcza z przyczyn technicznych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za awarie Serwisu wynikłe z przyczyn niezależnych od niego.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści oraz dane pochodzące od Użytkowników.


V. Warunki świadczenia Usług

1. Użytkownik może dowolnie rozpoczynać i zaprzestać korzystania z poszczególnych Usług, według własnego uznania.

2. Usługodawca może rozszerzać lub ograniczać zakres świadczonych Usług, a także zakończyć świadczenie Usługi. W tym celu Usługodawca zmienia treść Regulaminu i informuje o tym Użytkowników w sposób wskazany w dziale VII Przepisy końcowe ust. 2. W takim przypadku Użytkownik może wypowiedzieć umowę zawartą z Usługodawcą z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

3. Wypowiedzenie Regulaminu przez Użytkownika następuje na żądanie Użytkownika skierowane za pośrednictwem poczty elektronicznej do Usługodawcy (adres e-mail kontakt@pracujwunii.eu), z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

4. Usługodawca może wypowiedzieć umowę zawartą z Użytkownikiem z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia, jeśli:
a) sposób korzystania przez Użytkownika z usług świadczonych w Serwisie jest sprzeczny z obowiązującymi normami obyczajowymi,
b) Użytkownik narusza prawa osób trzecich,
c) Użytkownik w sposób szczególnie rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu.

5. Oświadczenia Usługodawcy dotyczące wypowiedzenia umowy zawartej z Użytkownikiem składane są za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w Formularzu.

6. Z chwilą upływu terminu wypowiedzenia Usługodawca zaprzestaje świadczenia Usług na rzecz Użytkownika. Jeśli Użytkownik korzystał z usług odpłatnych, Usługodawca zobowiązany jest zwrócić mu niewykorzystaną część należności.

7. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych Usług mogą określać odrębne regulaminy i opisy świadczenia tych Usług.

VI. Newsletter

1. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust.

2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204) na podany w Formularzu adres poczty elektronicznej oraz poprzez indywidualne komunikaty kierowane poprzez infrastrukturę Serwisu do nieokreślonej liczby Użytkowników.

3. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji Newslettera poprzez wysłanie wiadomości e-mail do administratora strony na adres: kontakt@pracujwunii.eu lub poprzez link w stopce newsletter’a.

VII. Przepisy końcowe

1. Usługodawca zastrzega prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z ważnych przyczyn, w szczególności ze względu na zmianę zakresu Usług lub zmianę przepisów. Zmiana wchodzi w życie po upływie dwóch tygodni od powiadomienia Użytkowników.

2. Powiadomienie o zmianie treści Regulaminu może nastąpić w szczególności poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie http://pracujwunii.eu/?s=zakladka&id=10&nazwa=Regulamin, a także poprzez przesłanie informacji na adres poczty elektronicznej wskazany w Formularzu kontaktowym.

3. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na korzystanie z Usług w sposób określony zmienionym Regulaminem, może wypowiedzieć umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia.

4. Przez wypełnienie Formularza w Serwisie Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia regulaminu.

5. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 17.04.2013
 
 
Poszukujesz pracy za granicą?
 
Dowiedz się więcej
 
Wszelkie prawa zastrzeżone © 2013 PracujewUnii.eu
Realizacja: CePixel